Whitney Houston & Cissy Houston
(ホイットニー ヒューストン アンド シシー ヒューストン)