Cissy Houston & Whitney Houston
(シシー ヒューストン アンド ホイットニー ヒューストン)